Rozpočet

Post Reply
Ludvik
Posts: 461
Joined: Tue 16. Feb 10, 12:27

Rozpočet

Post by Ludvik » Fri 25. Nov 11, 09:49

h
Last edited by Ludvik on Mon 22. Sep 14, 10:03, edited 1 time in total.

Advocatus Dei
Posts: 36
Joined: Wed 27. Oct 10, 11:11

Re: Rozpočet

Post by Advocatus Dei » Thu 8. Dec 11, 15:37

Dle § 16 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, má občan obce, který dosáhl věku 18 let, právo vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a k závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok, a to buď písemně ve stanovené lhůtě, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení a zápisů z jednání zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
Dle § 44 výše citovaného zákona se sestavování rozpočtu a závěrečného účtu obce a hospodaření s prostředky tohoto rozpočtu se dále řídí zvláštním zákonem. Tímto zvláštním zákonem je zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, který provádí vyhláška ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění.
Kdo tedy má zájem se trochu detailněji seznámit s návrhem klecanského rozpočtu na rok 2012 http://www.klecany.cz/uredni-deska/-867d1.html , doporučuji mu seznámit se s předmětnou vyhláškou, k nahlédnutí např. zde http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xs ... ?year=2002
Pro mě, jako občana obce přispívajícího do několika položek rozpočtu na straně příjmů (ať přímo či nepřímo), je samozřejmě významné, za co se „mé“ peníze utrácejí neboli jaká je výdajová skladba rozpočtu. Bohužel ze zákona a vyhlášek nevyplývá (aspoň pro mě to není srozumitelné) oddělení tzv. mandatorních (obligatorních) a fakultativních výdajů. Neboli co jsou výdaje, které město musí vydat (typicky jde o placení daní a dalších odvodů státu), a které si (vlastním rozhodnutím) přeje vydat.
Na příkladu uvedeno – výdaj „silnice“ znamená cca 4 miliony z rozpočtu města pro rok 2012. Výše citovaná vyhláška k tomu praví, že „2212“ znamená „Činnosti spojené se správou, údržbou (včetně zimní údržby), opravami, technickou obnovou a výstavbou silniční sítě a jejích součástí, včetně komunálních komunikací.“ Z toho bych pochopil, že město má v majetku či správě určité komunikace, o které se musí starat, což ho stojí 4M ročně čili jde o výdaj více méně obligatorní (povinný). Že se dá starat o komunikace tak či onak, s dopadem na finance, ponechám stranou. Vedle toho je v rozpočtu výdaj „Ostatní záležitosti pozemních komunikací“, v částce cca 7,4M, k čemuž vyhláška praví „Zahrnuje i výdaje spojené se správou, údržbou a výstavbou apod. chodníků, odstavných ploch, parkovišť a cyklistických stezek.“ Kromě předpokladu údržby chodníků, obdobné údržbě silnic viz výše, se více z návrhu rozpočtu nedočteme. Jde o výdaj mandatorní, nebo fakultativní? Jde o výstavbu cyklostezek a nových chodníků? Kde a podle jakých kritérií? Nejde přitom o malé peníze.
Pro zajímavost výdaj 2221 (Provoz veřejné silniční dopravy), v rozpočtu za cca 1M je dle vyhlášky „ Dotace veřejné silniční dopravě (meziměstská i městská) či její přímé provozování. Patří sem zejména činnosti autobusové dopravy. Zahrnuje i dotace k zabezpečení územní dopravní obslužnosti a cenové dotace (zlevněné žákovské jízdné apod.).
S otazníkem, co se ve výdaji skrývá, jsou i „sběrné katgorie“.
Např. 3319 Ostatní záležitosti kultury, v rozpočtu za cca 1,4M (!), dle vyhlášky „Dokumentační, informační, ediční a výstavní činnost a veřejné činnosti (přednášky, semináře, kulturní večery, výstavy, soutěže) v oblasti profesionálního neprofesionálního umění a zájmových aktivit (není-li specifikovaná v jiných paragrafech). Činnosti spojené s vedením obecní kroniky.“
Nebo: 3639 „Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené“, dle vyhlášky „Patří sem i výdaje k podpoře jednotlivých regionů ze strany státu (snížen nezaměstnanosti, rozvoj podnikání ve vybraných regionech apod.).“ V rozpočtu 5M – za co se v roce 2012 utratí??
Nebo 3745 „Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň“, dle vyhlášky „Zahrnuje výdaje spojené s výstavbou, obnovou, údržbou, apod. městských a obecních zelených ploch, především parků, lesoparků, alejí, veřejných zahrad a sadů, záhonů, květinových výzdob apod., pokud nejsou např. součásti kulturních památek (zámecké zahrady), školních pozemků apod.“ V rozpočtu téměř 2M – za co se v roce 2012 utratí?
Závěrem bych rád uvedl, že nerozporuji výši jednotlivých výdajových položek. Nemám však dostatečné informace (a zajímalo by mě, zda jednotliví zastupitelé vědí, co se za těmi položkami v návrhu rozpočtu konkrétně skrývá) , a tak vznáším dotaz (který jsem případně připraven vznést 15.12. i na zastupitelstvu http://www.klecany.cz/uredni-deska/-e1191.html ).

zodac
Posts: 133
Joined: Mon 30. Nov 09, 20:31

Re: Rozpočet

Post by zodac » Thu 26. Jul 12, 17:13

Proč obec davá 8000 tisíc za nátěr vrat :cry: Proč si to nemohou udělat hasiči svépomocí :?: Děkuji ,a hasiči nenadávejte mi -JE VÁS POTŘEBA- to já vím..

Post Reply