Klecany.cz Napište nám Pokročilé hledání

Obecní policie v Klecanech

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Daniel Dvořák » stř 19. čer 13, 02:50

Dobrý den,
velmi se omlouvám za dlouhou prodlevu mezi Vašimi otázkami a mou odpovědí. Po odevzdání závěrečné práce jsem se připravoval na státní závěrečnou zkoušku a mnoho volného času mi nezbývalo…
Předem bych chtěl velmi poděkovat všem, kteří přispěli do mé ankety vyplněním tištěného nebo internetového formuláře a také webmasterovi za možnost zveřejnění na tomto webu. Zpracoval jsem více než 160 dotazníků, což mi velmi pomohlo k zjištění názoru obyvatel Klecan na způsob zabezpečení bezpečnosti a místních záležitostí veřejného pořádku.

Nyní se pokusím odpovědět na Vaše dotazy:

1) Jak může starosta ovlivňovat práci strážníka:
Podle § 3 zákona č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii, řídí OP starosta nebo jiný člen zastupitelstva obce pověřený zastupitelstvem. Zde je nepochybně myšlen starosta obce, která OP zřídila. Kdo bude úkolovat smluvní OP zřízenou jinou obcí musí být stanoveno veřejnoprávní smlouvou uzavřenou mezi těmito obcemi a schválenou krajským úřadem.
Čl. 2 odst. 2 veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Zdiby a městem Klecany uzavřené dne 6. 8. 2008 (tato smlouva však byla změněna, původní rozsah práce strážníka byl „min. 5 hodin měsíčně“): "OP bude vykonávat případně další úkoly pro město Klecany dle § 2, písm. a), b), c), d), e), včetně úkolů pokud tak stanoví zvláštní zákon, pouze na základě požadavku starosty města Klecany, projednané s vedoucím strážníkem OP Zdiby."

2) Je práce práce strážníka samostatná práce a je z jejího výkonu zodpovědný?

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 553/ 1991 Sb., o obecní policii, je strážník v pracovní době povinen provést zákrok nebo úkon je – li spáchán trestný čin nebo přestupek či jiný správní delikt. Strážník je samozřejmě vázán zákonem o obecní policii, plní úkoly zadané vedoucím strážníkem, případně pověřeným zastupitelem. Za činnost OP odpovídá obec – podle
§ 24 zákona o obecní policii obec odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s činností obecní policie. Při porušení právní povinnosti konkrétního strážníka je možno podle zákona
č. 82/ 1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, od tohoto vyžadovat regresní úhradu.

3) Měl by strážník řešit přestupky ihned, nebo musí čekat na oznámení od občana?

Zde jsem částečně odpověděl v předchozí otázce. Strážník je podle zákona o obecní policii povinen řešit každý přestupek, který odhalí (jak na základě oznámení tak z vlastního podnětu). Čekat na oznámení občana může strážník pouze u tzv. návrhových přestupků (zahájení řízení je možné pouze na návrh účastníka – např. přestupek ublížení na cti podle § 49 odst. 1) písm. a) zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích, nebo některé přestupky spáchané mezi osobami blízkými). Řízení o všech ostatních přestupcích je zahajováno z úřední povinnosti podle odst. 1) § 67 přestupkového zákona.

4) Je možno hodnotit hlídkovou činnost jako prevenci kriminality? Je nutné brát zřetel na počet vyřešených přestupků?

OP podle § 2 zákona o obecní policii OP mj.: přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, nad dodržováním obecně závazných vyhlášek, podílí se na prevenci kriminality v obci. Hlídkování v ulicích je jistě činností, kterou můžeme zařadit k prevenci kriminality. Hodnocení práce konkrétního strážníka či konkrétní obecní policie jako celku je velmi složité, rozhodně by však jediným nebo hlavním kritériem pro stanovení úspěšnosti práce strážníků obecní policie neměla být výše vybraných pokut. Z našeho regionu je znám případ OP Měšice. Tato obecní policie podle názoru mnoha občanů přestala plnit účel, pro který byla zřízena, a to zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku. Její hlavní činností se stalo měření rychlosti na komunikaci č. 244 procházející obcí a spojující Líbezníce a Kostelec nad Labem. Na hlídkování v obci byla najímána bezpečnostní agentura. Obecní policie Měšice vybrala v roce 2012 na pokutách více než 3,3 mil. Kč. Jako jediná obecní policie v okolí na sebe však dokázala „vydělat“ – příjmy z činnosti OP dokonce převýšily vynaložené výdaje.
Z důvodu stížností mnoha občanů a občanského sdružení OSBID bylo podle dostupných informací omezeno povolování měření rychlosti na některých úsecích v Měšicích. Místní OP prošla velkou reorganizací, v obci v současné době slouží pouze jeden strážník a rozpočet OP se snížil na čtvrtinu oproti minulému roku. Z vyprávění jednoho strážníka MP Praha vím, že na některých odděleních je práce strážníků opravdu hodnocena podle vybraných pokut. Proto byl po přeložení do jiného okrsku starším kolegou upozorněn, ať opilé otravující bezdomovce neřeší, protože z nich pokutu stejně nikdy nedostanou… Ze svého bývalého místa něco podobného neznal. Záleží tedy i na vedoucích oddělení či vedoucích strážnících obecních policií, jaké jsou jejich představy o činnosti svých podřízených.

5) Jak často by se měla rada a zastupitelstvo zabývat hodnocením činnosti OP nebo MP?

Nevím, jak často by se měla rada nebo zastupitelstvo zabývat činností OP – předpokládám, že na základě pravidelných zpráv, dále případně dle potřeby. Zákon o obecní policii povinnost informovat pravidelně zastupitelstvo o činnosti OP přímo neukládá, OP je však orgánem obce, který je zřizován zastupitelstvem. Předpokládám, že je samozřejmé aby OP výsledky své činnosti zastupitelstvu vhodným způsobem oznamovala.

6) Může hlídka v počtu jednoho strážníka řešit přestupky? Nemůže dojít k „tvrzení proti tvrzení“?

Dokazování spáchání přestupku může být skutečně v tomto případě obtížné, proto strážníci používají fotoaparát nebo kameru, radar má záznamové zařízení apod. Toto vše může sloužit jako důkaz v případném řízení o přestupku.

7) Měl by strážník poznat všechna zákoutí města nebo jenom projíždět?

Zde můžu napsat pouze svůj názor: strážníci by jistě měli mít místní znalosti, přehled o místech kde nejčastěji dochází k protiprávnímu jednání atd. Zde však narážíme na omezené možnosti strážníků, závislé na prostředcích které jsou jednotlivými obcemi na provoz OP vynakládány. Činnost OP se čtyřmi strážníky stojí cca 2,5 mil. Kč ročně.

Pro srovnání rozpočty obecních policií v r. 2012 (zdroj - rozpočty obcí):
Líbezníce 2,2 mil., Odolena Voda 2,6 mil., Zdiby 2,5 mil.
Příjmy: Líbezníce 1,85 mil (950 tis. veřejnoprávní smlouvy, 900 tis. pokuty, především v dopravě)
Odolena Voda : 787 500,- Kč (VP smlouvy 466 tis., pokuty v dopravě 313 tis., ostatní bloková řízení 8400,- Kč) Zdroj – Odolen č. 4/2013
Zdiby: 794 100,- (640 tis. VP smlouvy, 154 tis. Kč blokové pokuty)

Při počtu čtyř strážníků nelze zajistit nepřetržitou službu. (Dotaz, proč nedávají strážníci botičky – s absencí nepřetržité služby souvisí i nemožnost používání tzv. botiček – lze používat pouze pokud je zajištěno odstranění bez zbytečného odkladu). Náklady na roční provoz MP s osmi a více strážníky jsou cca 5 mil. Kč.
Mělo by město věnovat cca 10 % svého rozpočtu na zajištění veřejného pořádku?
Zvolit kompromis, založit vlastní MP se třemi až čtyřmi strážníky, kteří by se střídali v nepravidelných službách?
Nebo jednat se zastupiteli obce Zdiby o navýšení počtu strážníků OP Zdiby, případně zřídit služebnu v Klecanech. Veřejnoprávní smlouva může být uzavřena pouze mezi obcemi, které zřídily OP a obcemi, které tak neučinily a budou využívat strážníka smluvní obce. Mezi obcemi s vlastní OP smlouva být uzavřena nemůže. Nelze tedy např. domluvit společné noční služby v obou obcích, jedna hlídka pro obě obce atd… S rozšířením činnosti OP Zdiby je však opět spojena nutnost podílet se na nákladech provozu OP Zdiby v přiměřeném rozsahu. Průměrné roční náklady na činnost jednoho strážníka jsou vyčísleny částkou vyšší než 600 000,- Kč. Závazek každoroční finanční zátěže ve výši 2 - 5 mil. Kč (podle počtu strážníků a rozsahu činnosti) na několik let dopředu jistě vyžaduje širší debatu – jistě budou zastánci varianty neinvestovat do obecní policie a raději za ušetřené prostředky opravil některé komunikace, které to nutně potřebují.


8) Do jaké míry by naše případná MP měla uzavírat smlouvy s okolními obcemi? Spolupráce s Policií ČR a složkami IZS je dána zákonem.

Myslím, že pokud bychom uvažovali o zřízení vlastní MP, může být uzavírání smluv s okolními obcemi výhodné pro všechny zúčastněné: malé obce, které si z ekonomických důvodů nemohou dovolit zřídit vlastní OP získají možnost dohledu nad veřejným pořádkem ze strany MP, pokud by příspěvky obcí umožnily zaměstnat vyšší počet strážníků a rozšířit tak dobu její činnosti, může být výhodné i pro zřizovatele MP.


9) Kdo by měl ve městě provádět rozbor bezpečnostní situace? Má město bezpečnostní komisi?

Město Klecany má pouze přestupkovou komisi, která řeší již odhalené přestupky. Bezpečnostní komisi město nemá. Prevence kriminality je jednou z činností OP Zdiby (přednášky pro děti ve školách a školkách, přednášky pro seniory atd.)

10) Do jaké míry je efektivní směřovat činnost strážníka na denní službu ve všední den, když k porušování veřejného pořádku dochází nejčastěji v noci o víkendech?

Na toto jsem částečně odpověděl výše - OP Zdiby neslouží v nepřetržitém provozu. Na žádost starosty a rady města byly v posledních měsících zařazeny do činnosti strážníků i nepravidelné víkendové noční služby.

11) Proč strážník projednal tak málo přestupků?

To nemohu posoudit. Samozřejmě mi také vadí, když na mnoha trávnících a dětských hřištích, případně na fotbalovém hřišti, kde trénují mladí fotbalisté leží psí výkaly. Město přitom osadilo mnoho stojanů se sáčky a odpadkovými koši. Vadí mi také rychlá jízda automobilů v obytných zónách, např. když v ranních hodinách rodiče své ratolesti vezou „na poslední chvíli“ do školy, nebo mladí „závodníci“ zkouší sílu svých strojů.
Potíž je v tom, že by strážník musel být osobně přítomen u jednání majitele psa, který po svém příteli neuklidil, případně tuto situaci zaznamenat… Měření rychlosti strážníky OP je povoleno pouze na místech, schválených dopravní policií. Každé jednotlivé měření se pak hlásí dopravní policii s několikadenním předstihem. Pokud je mi známo, v Klecanech jsou schváleny pouze některé úseky na hlavních příjezdových komunikacích. Rozšíření o některé úseky v obytných zónách je v jednání.

12) Má být osoba pověřená řízením OP odborník nebo politik dosazený na základě voleb?
Nehrozí, že budou zvolení zástupci ovlivňovat strážníky OP k pasivitě, aby nepřišli o hlasy voličů?

OP řídí starosta, nebo jiný zastupitel pověřený zastupitelstvem. V obou případech jsou to funkce, které oběma vznikly na základě výsledku voleb. Myslím, že možnost řízení OP pověřeným zastupitelem je využívána zejména ve větších městech, kdy je mezi zastupiteli někdo znalý bezpečnostní problematiky a na tuto práci se v zastupitelstvu zaměří. V menších obcích je OP zpravidla řízena starostou.
Nedovedu si představit, jak zastupitelé nabádají strážníky k pasivitě, aby si uchovali přízeň u voličů. To by bylo řešení, aby se „vlk nažral a koza zůstala celá“. Měli bychom sice MP, ale nabádali bychom ji, ať je k místním shovívavá, abychom neztratili voliče. To by bylo jen mrháním prostředky a představit si to nedovedu.

13) Proč OP Zdiby často vyjíždí na pokyn operačního střediska Policie ČR a v tuto dobu nevykonávají svou činnost v Klecanech? Proč nemáme vlastní MP?

Máte pravdu OP Zdiby často vyjíždí na pokyn dispečinku Policie ČR, mnohokrát tak supluje práci Policie ČR, která v dané chvíli nemá dostatečné kapacity ke splnění určitého úkolu. To je dáno zákonem o OP, kdy podle § 1 odst. 3) OP spolupracuje s Policií ČR.
I strážníci MP Klecany by museli vyjíždět k případům na pokyn Policie ČR, nehledě na to, že na pokyn Policie ČR strážníci vyjíždějí i do Klecan a v případě potřeby ve větším počtu.
Vlastní MP zatím nemáme. Řešení do budoucna je několik a všechna budou mít zastánce i odpůrce:
a) Založit vlastní MP – výhodou je možnost jejího přímého řízení, nevýhodou vysoké náklady, dosahující v našem případě 5 – 10 % rozpočtu města (podle počtu strážníků, vybavení atd.)
b) Pokusit se vyjednat rozšíření činnosti OP Zdiby, případně zřídit služebnu OP Zdiby v Klecanech. Při příspěvku Klecan např. 2,5 mil. Kč ročně a navýšení počtu strážníků OP Zdiby by bylo možno rozšířit dobu činnosti OP zejména o požadované víkendové noční služby.
c) Ponechat stávající stav: tedy příspěvek cca 500 000,- Kč, za který na našem území působí strážník OP Zdiby 8 hod. denně.
d) Nevydávat na zajištění bezpečnosti a veřejného pořádku žádné prostředky a spoléhat se na Policii ČR

Tato problematika patří k těm, které vyžadují širší diskuzi. Z ankety vyplynulo, že naprostá většina občanů Klecan (88,3 %) si přeje, aby ve městě vykonávala svou činnost obecní nebo městská policie a 64,2 % občanů si přeje vlastní městskou policii. 73,5 % občanů se domnívá, že by OP nebo MP měla svou činnost provádět v nepřetržité službě, případně v noci (20,9 %).
Městská policie s nepřetržitou službou, využívající kamerový systém, by byla jistě přínosem při zajišťování místních záležitostí bezpečnosti a veřejného pořádku.
Zřízení takové policie by však stálo město cca 5 mil. Kč ročně, které mohou podle názoru odpůrců chybět jinde. Hlasovali by občané stejně, pokud by věděli, že vlastní MP může stát 5 – 10 % ročního rozpočtu obce? Já osobně bych upřednostňoval jednat se zastupiteli Zdib o rozšíření činnosti OP Zdiby na území Klecan, případně zřízení služebny v Klecanech. Pokud by se tato spolupráce neosvědčila, teprve potom bych uvažoval o založení vlastní MP.


Děkuji za Vaše dotazy, doufám, že se mi podařilo odpovědět.
Daniel Dvořák
Daniel Dvořák
 
Příspěvky: 37
Registrován: čtv 2. pro 10, 21:59

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Ludvik » stř 19. čer 13, 11:27

:idea:
Naposledy upravil Ludvik dne pon 3. úno 14, 14:47, celkově upraveno 1
Ludvik
 
Příspěvky: 461
Registrován: úte 16. úno 10, 12:27

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Daniel Dvořák » čtv 20. čer 13, 09:07

Dobrý den, samozřejmě vím, že počet pokut udělený strážníky OP Měšice s prací strážníků v našem městě nijak nesouvisí. Pouze jsem chtěl uvést tento extrémní příklad - i OP, která udělila pokuty za více než 3.3 mil. Kč byla kritizována za nedostatečnou činnost při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku.

Jen jedna drobnost - strážník může přestupek řešit DOMLUVOU. Pokud domluva nestačí, přestupek (vč. pachatele) je spolehlivě zjištěn a pachatel je ochoten pokutu zaplatit, lze některé přestupky řešit ve zkráceném, tzv. blokovém řízení (§ 84 zák. č. 200/ 1990 Sb).
NAPOMENUTÍ je druh sankce podle § 11 zákona č. 200/ 1990 Sb., o přestupcích. Napomenutí ukládá správní orgán písemnou formou, ve výrokové části rozhodnutí. Jedná se tedy o druh sankce, která je používána při nezkráceném správním řízení podle přestupkového zákona a zák. č. 500/ 2004 Sb.(správní řád).

V mnoha bodech s Vámi souhlasím, zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v našem městě by i podle mého názoru mělo doznat změn. Mohu Vám slíbit, že se tímto budu v rámci svých možností dále zabývat. Z Vašich příspěvků je vidět, že se o problematiku zajímáte, často máte aktuální informace o porušování veřejného pořádku atd. Rád bych Vám nabídl osobní setkání v této věci, za jakékoliv připomínky a postřehy budu rád.

Děkuji a přeji hezký den
Daniel Dvořák
Daniel Dvořák
 
Příspěvky: 37
Registrován: čtv 2. pro 10, 21:59

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Ludvik » čtv 20. čer 13, 11:21

:idea:
Naposledy upravil Ludvik dne pon 3. úno 14, 14:50, celkově upraveno 1
Ludvik
 
Příspěvky: 461
Registrován: úte 16. úno 10, 12:27

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod nitricacid » pon 24. čer 13, 09:05

Já bych se chtěl zeptat, proč nám na kulturních akcích zajišťuje bezpečnost OP Zdiby, když toto mají na starosti organizátoři každé akce, a policie by měla být přítomna, až když toto organizátoři nezvládají, tedy na zavolání. Když by je člověk potřeboval, nejsou vidět, možná budou posláni na základě pokynů z operačního z PČR, ale na kulturních akcích demonstrují svou přítomnost.
Dne 22.6.2013 zajišťovala Obecní policie Zdiby ve spolupráci s jednotkou dobrovolných hasičů města Klecany veřejný pořádek při konání "Benefičního koncertu pro zaplavené Klecánky" na náměstí Třebízského v Klecanech.
Je však zajímavé, že řev v ulicích města, kolem třetí ráno, který budil spící občany nikoho nezajímal.To je veřejný pořádek. Vlastně nám zajišťovali veřejný pořádek jen na náměstí.Proč se se stejnou iniciativou u strážníka OP nesetkáme při odhalování přestupků a kdo a z čeho platí tyto služby OP ?
nitricacid
 
Příspěvky: 39
Registrován: stř 23. bře 11, 11:13

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Tomáš Bažant » pon 24. čer 13, 23:22

Dobrý večer,
tak abych se přiznal, myslel jsem, že podle stanoveného a nasmlouvaného vzorce pro výkon služby OP Zdiby na klecanském okrsku v poměru 1stážník = 1den = 8h , 2 strážníci = oba 4h za 1den, či 2 strážníci celý den a následující bez dozoru, se zde po povodních a operativní proměně OP Zdiby v PH Zdiby (Pobřežní Hlídka) ( velmi smekám při nasazení ) dlouho nikdo v uniformě neobjeví, což by, kdybych chtěl být nepřiměřeně uštěpačný, stejně nikdo nepoznal, vyjma zmíněné (ne)účasti na koncertu na náměsí. Myslím však, že je prospěšné aby i zde strážník byl přítomen, neboť kde se nalévá alkohol, hraje muzika a svítí hodně sluníčka nemusí být daleko k bitce (byť se jednalo o benefiční koncert), no zkrátka se něco semele a než se někam dovoláte, běhaj zkrvavení chapi po náměstí a nedej bože se i Vy někam nachomejtnete... Také lze uvažovat i v druhé rovině, kdy strážník může tímto defacto "mapovat terén" a osoby závadové, tudíž opravdu není od věci aby se i on na náměstí zdánlivě "jen tak motal" (samozřejmě ne doslova, předpokládám, že ve službě se nepije) viz. jiný dnešní příspěvek zde ve fóru :
(nitricacid 24.6. 7:13)
Kdyby někdo hledal ozdobný betonový prvek z novězbudovaného náměstí, najde ho v jezírku.Včera byla voda čistá a zároveň
příznivě svítilo slunce a koule byla jasně a zřetelně vidět.Kromě ničení veřejněprospěšného zařízení, jde i o výtržnictví


Zároveň kdyby se strážník prošel ještě k hornímu "rybníčku" s dětským hřištěm a uviděl tam ten bordel na zvracení...jak na vodní ploše pluje vytržená zákazová cedule, prázdné krabicáky, lahev od vodky (že by vzkaz od trosečníka?) a vůbec všelijaký humus, jako by povodeň kulminovala až sem, a to vše asi proto, že koš na odpadky u laviček je již přeplněný a střepy se válejí už i na zemi... Mohl by se v těch mnohých a jistě plodných jednáních na MěÚ blýsknout a zmínit se o možnosti obecní vyhláškou ZAKÁZAT KONZUMACI ALKOHOLU NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH, (nemusí být nutně plošné, lze i přesně vymezit konkrétní místa) tak aby mohl posléze projít nově zbudovaná neprozkoumaná zákoutí, a někoho alespoň napomenout s oporou obecní vyhlášky...
p.s. předpokládám, že asijští obchodníci na náměstí rovněž prodávají chlazené lahváče a myslím, že byl naposledy v akci "Braník", soudě střepů v nejbližším okolí...
Uživatelský avatar
Tomáš Bažant
 
Příspěvky: 304
Registrován: čtv 13. pro 07, 23:02
Bydliště: Klecany

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod nitricacid » úte 25. čer 13, 07:40

Neobyčejně krásný den,pane Bažant.
Strážník má konat i bez nějaké vyhlášky a to podle zákona o Přestupcích a zákona o OP.Jak koná, napovídá počet projednaných přestupků a následky porušování veřejného pořádku, jak sám popisujete.Vloni nás projednání jednoho přestupku přišlo asi na 30 000 Kč. Co dělají strážníci poctivě, je demonstrace přítomnosti, nebo jejich prezentace na kulturních akcích, avšak zase neprojednají žádný přestupek byť domluvou.Postrádám smysl vůbec celé smlouvy, když nám strážník projedná tak málo přestupků.V čem vy spatřujete přínos smlouvy s OP? Co tedy strážník dělá z toho širokého pojmu zajišťování veřejného pořádku? Vystaví motorku nebo auto a prochází se po náměstí a v nočních hodinách, většinou po akcích, když se pod ovlivnění alkoholem dějí přestupky, už není přítomen. V tu dobu dochází k rozbíjení, ničení, znečišťování, krádežím a.t.d.Proto, není třeba strážníků na akcích, tam jsou od toho pořadatelé, ale je třeba strážníků po akci, když se děje protiprávní jednání, ale to i strážníci dobře vědí.
Rizikové časy - zavírání hospod,klubů,různých zábav a dalších podniků ,nejsou ošeteny.
nitricacid
 
Příspěvky: 39
Registrován: stř 23. bře 11, 11:13

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Tomáš Bažant » čtv 27. čer 13, 22:05

Dobrý večer,
tak prvně musím pochválit vyčištěné rybníčky, koule v tom rybníčku na náměstí skutečně je a a i dobře vidět, ač dopadla do nejhlubšího místa, to asi musel být pořádný žbluňkanec od velkého siláka... Možná by tu mohla být i turistická atrakce - podobně jako mají některé domy zazděné koule po výstřelech pruských a švédských vojsk, zde by mohla přibýt vysvětlující informační cedulka : Krátce po vybudování nového náměstí v roce 2012 se ono neubránilo opakovaným nájezdům motoristů na ozdobné koule, následně jedna z nich padla a byla vržena neznámým dělem až na samé dno jezírka, před nímž stojíte.

Co se OP týče, přirovnávám si to v duchu neustále k sportovnímu prostředí. Outsorcovaný strážník tak chvílemi vyznívá jako přebytečná vyhaslá hvězda na hostování z jiného oddílu, co se jen tak plouží po hřišti, sama do akce raději už nechodí, vyhýbá se soubojům, přihraje tak maximálně dozadu, nebo do strany a jejíž honorář si klub nemůže dovolit. Pak je na řadě aby management klubu situaci vyhodnotil - samé prohry a remízy si už dál dovolit nemůžeme, ztrácíme diváky ,fanoušky a sponzory. Musíme sestavit nový mačaft, soupeře musíme napadat už v hloubi jeho pole a přitom vycházet ze zabezpečené obrany. Musíme číst jeho hru a vědět na koho nasadit osobku, nebo koho zdvojit. Musíme vědět, z jakých akcí soupeř nejvíc zlobí a připravit se na to. Domácí zápasy prostě musíme vyhrávat, ne tu být na vlastním hřišti za neškodné joudy, co dostávají výprask zápas od zápasu. Takže asi v takovémto duchu pohlížím na veřejnou bezpečnost v jakémkoliv městě, neméně v Klecanech.
Uživatelský avatar
Tomáš Bažant
 
Příspěvky: 304
Registrován: čtv 13. pro 07, 23:02
Bydliště: Klecany

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod Tomáš Bažant » pon 26. srp 13, 18:55

Dobrý den, tak abych pravdu řekl, ani jsem netušil, jak můžete dopadnout, sloužíte- li v Praze přes 20let u městské policie... :shock:

asi netřeba připomínat, že p. Kopecký "dosluhuje" v dresu OP Zdiby v klecanském rajonu.

http://www.novinky.cz/krimi/311590-nest ... -bytu.html
Uživatelský avatar
Tomáš Bažant
 
Příspěvky: 304
Registrován: čtv 13. pro 07, 23:02
Bydliště: Klecany

Re: Obecní policie v Klecanech

Příspěvekod nitricacid » stř 11. zář 13, 13:58

Tomáš Bažant píše:Dobrý den, tak abych pravdu řekl, ani jsem netušil, jak můžete dopadnout, sloužíte- li v Praze přes 20let u městské policie... :shock:

asi netřeba připomínat, že p. Kopecký "dosluhuje" v dresu OP Zdiby v klecanském rajonu.

http://www.novinky.cz/krimi/311590-nest ... -bytu.html


Vážený pane Bažant, je tady veliký rozdíl mezi službou v Praze a v Klecanech.Zatímco v Praze musí strážník odevzdat za určité časové období svoj činnost - projednané přestupky, hlásit svoji polohu na operační oddělení, aby bylo zřejmé ,kde se ve městě pohybuje, sloužit noční směny ,v Klecanech nemusí odevzdat nic a může se pohybovat třeba v Sedlci a slouží pouze denní směnu.Za těchto podmínek, může sloužit
třeba dosluhující.Ničí a krade se v noci.To už však strážník odpočívá.
nitricacid
 
Příspěvky: 39
Registrován: stř 23. bře 11, 11:13

PředchozíDalší

Zpět na Obecní policie

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

cron